|

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

F.1 Aanbiedingen/overeenkomsten. Alle aanbiedingen gedaan op de website van ONS Ledenvoordeel zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien ONS Ledenvoordeel de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal ONS Ledenvoordeel u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan ONS Ledenvoordeel te melden.

F.2 De overeenkomst tussen ONS Ledenvoordeel en u komt tot stand op het moment dat u:

F.3 De administratie van ONS Ledenvoordeel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ONS Ledenvoordeel verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ONS Ledenvoordeel verrichte leveringen. Communicatie via elektronische/digitale weg kan daarbij als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

F.4 Transport en verzendkosten. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming, de afmetingen en het gewicht van uw bestelling. De portokosten voor eventuele retouren zijn voor eigen rekening.

F.5 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ONS Ledenvoordeel. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ONS Ledenvoordeel kunnen worden uitgesloten.

F.6 Levertijd. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en ONS Ledenvoordeel. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen 24 uur nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn van 30 dagen overschreden wordt. De door ONS Ledenvoordeel opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

F.7 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door ONS Ledenvoordeel overschreden wordt, zal ONS Ledenvoordeel u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch op de hoogte brengen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met ONS Ledenvoordeel te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch aan ONS Ledenvoordeel te melden.

F.8 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel F.7 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal ONS Ledenvoordeel binnen 10 werkdagen nadat ONS Ledenvoordeel de in artikel F.7 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.9 Afkoelingsperiode. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met ONS Ledenvoordeel te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken.

F.10 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel F.9 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk aan te melden aan via het herroepingsfomulier. U krijgt daarna instructies hoe het product terug te sturen. U heeft na het aanmelden van uw retour nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.

F.11 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met ONS Ledenvoordeel ingevolge artikel F.9 en F.1O van deze voorwaarden heeft herroepen, zal ONS Ledenvoordeel binnen 14 dagen nadat ONS Ledenvoordeel het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.12 ONS Ledenvoordeel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ONS Ledenvoordeel of de leverancier van het product) is beschadigd.

F.13 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ONS Ledenvoordeel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ONS Ledenvoordeel u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ONS Ledenvoordeel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

F.14 Niet goed, geld terug. Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, blijkt dat het product een gebrek vertoont of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, hebt u twee mogelijkheden:

F.15 Indien u ONS Ledenvoordeel vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan ONS Ledenvoordeel terugsturen. ONS Ledenvoordeel zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van ONS Ledenvoordeel, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is ONS Ledenvoordeel niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. ONS Ledenvoordeel zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

F.16 Indien u de overeenkomst op basis van artikel F.14 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan ONS Ledenvoordeel te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ONS Ledenvoordeel. De aankoopprijs van het product zal binnen 14 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel F.13 is op dit artikellid van toepassing.

F.17 Garanties. Op de door ONS Ledenvoordeel geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

F.18 Klachten. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ONS Ledenvoordeel serieus in behandeling worden genomen.

F.19 U dient een klacht kenbaar te maken bij ONS Ledenvoordeel, vóórdat u een product terugstuurt. Stuur de omschrijving van uw klacht, indien mogelijk met foto, naar [email protected]. U ontvangt vervolgens per omgaande bericht m.b.t. de verdere klachtafhandeling.

F.20 ONS Ledenvoordeel zal binnen 10 werkdagen, of indien mogelijk sneller, de klacht proberen op te lossen. ONS Ledenvoordeel zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

F.21 Mijninkoper B.V. verwerkt in opdracht van ONS Ledenvoordeel de bestelling, laat deze verzenden en behandelt eventuele retouren.